Construction 2578410

Over het Lente-akkoord 2.0

NEPROM, BNA Aedes, Bouwend Nederland, IVBN en WoningbouwersNL werken samen in het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen. Ze doen dat in nauwe samenwerking met BZK. Het doel: de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw vergroten. Dat we niet vertragen is essentieel, want we staan midden in een grote woningbouwbouwopgave. Des te sneller we de omslag maken, des te groter is het aandeel circulaire en duurzame woningen in de 1 miljoen woningen die we komende jaren moeten bouwen.

Professioneel opdrachtgeverschap centraal

De komende jaren zal de overheid met aanvullend beleid en duurzaamheidseisen komen in de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 – nadert met rasse schreden. De professionele opdrachtgevers in de bouw voelen de urgentie om de klimaatdoelen te halen en willen hieraan hun bijdrage leveren. Door proactief voor te sorteren op deze transitie en samen te werken met partners in de bouwkolom en overheden, minimaliseren we de kans op vertraging in het ontwikkel- en bouwproces.

TBI houtbouw project 01 web

Geworteld in de bouwpraktijk

Om actuele ervaringen met grootschalige circulaire woningbouw op te halen uit de markt, monitort Lente-akkoord 2.0 een flink aantal circulaire pilotwoningbouwprojecten die zoveel mogelijk schaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn. De pilotprojecten worden aangedragen en uitgevoerd door en in opdracht van koplopers binnen het ledennetwerk van de brancheverenigingen.

De nieuwe kennis die door deze kopgroep wordt ontwikkeld, is vrij toegankelijk en wordt breed binnen de bouwsector en onder landelijke en lokale overheden verspreid. Doel van deze openbare kennisdeling is innovatie, onderling begrip en procesversnelling verder aan te jagen. De betrokkenheid van verschillende partijen, waaronder gemeenten, bij de pilotprojecten en het programma, legt een stevige basis voor gestroomlijnde integrale samenwerking.

Aansluiting bij bestaande duurzaamheidsprogramma's

Het Lente-akkoord 2.0 loopt tot eind 2025, met de mogelijkheid tot verlenging indien dat de transitie tot grootschalige circulaire nieuwbouw van woningen nog steeds ten goede komt. Het Lente-akkoord 2.0 sluit aan bij lopende duurzaamheidsprogramma’s die door (een deel van) de betrokken brancheverenigingen worden georganiseerd, zoals het Platform KAN (Klimaatadaptief bouwen met de Natuur). Daarnaast sluit het Lente-akkoord 2.0 aan op programma’s die vanuit de overheid zijn gestart, zoals o.a. Transitieteam Circulaire Bouweconomie en de Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Deelnemen als koploper

Heb je zin om mee te lopen in de voorhoede van de transitie naar een circulaire bouw? Binnen het Lente-akkoord 2.0 is ruimte voor maximaal 45 koplopers. Koplopers moeten lid zijn van een van de betrokken brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en/of WoningbouwersNL) en de ambitie hebben om vóór 1 januari 2024 een industrieel opgezet circulair woningbouwproject te realiseren.

De eerste koplopers hebben zich reeds aangemeld. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wenst, neem contact op met programmabegeleider Sander Woertman s.woertman@neprom.nl onder vermelding van ‘interesse deelname Koplopers Lente-akkoord 2.0’.